HomeHercegovinaOdličan potez: Vlada HNK ukinula koncesiju za hidroelektrane na Bunskim kanalima

Odličan potez: Vlada HNK ukinula koncesiju za hidroelektrane na Bunskim kanalima

Objavljeno

Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2025. – 2027., u kojem je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou cijelog kantona. Izradi tog dokumenta prethodila je izrada Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, kao osnov za utvrđivanje prioriteta finansiranja.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Takođe, usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 24. redovnoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja HNK-a. Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske firme. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da raspiše Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNK-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uslovi za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova.

Vlada je prihvatila Informaciju u vezi sa prijavom na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje pripravnika) te usvojila Program zapošljavanja pripravnika u 2024. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduslov za učestvovanje na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem kantonalnih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba sa visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinansiranje, iznosi 129 i biće im omogućeno sticanje prvog radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti i integrisanja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i privrednicima za iskazivanje interesa za prijem pripravnika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju pripravnika nakon provedene konkursne procedure koja će uskoro uslijediti.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realizovanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrti kvartal 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNK-a provesti konkursnu proceduru, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a.

Najnovije

Mostar ne zaboravlja prijatelje: I ove godine odaslane poruke mira iz grada na Neretvi

U okviru Konferencije “Mostar 2024: Dijalog za budućnost”, večeras je za visoke dužnosnike i...

Obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta: Međunarodna konferencija „Dijalog za budućnost“

Mostar je u fokusu dešavanja, a povod je obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta....

Službeno: Donesena odluka o sazivanju vanredne Skupštine FK Velež!

Fudbalski klub Velež Mostar obavjestio je sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao...

Mostar: Zbog radova Ulica kralja Petra Krešimira IV se zatvara za promet

 Radovi u Ulici kralja Petra Krešimira IV – III faza započet će u srijedu,...

Vezane vijesti

Mostar ne zaboravlja prijatelje: I ove godine odaslane poruke mira iz grada na Neretvi

U okviru Konferencije “Mostar 2024: Dijalog za budućnost”, večeras je za visoke dužnosnike i...

Obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta: Međunarodna konferencija „Dijalog za budućnost“

Mostar je u fokusu dešavanja, a povod je obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta....

Službeno: Donesena odluka o sazivanju vanredne Skupštine FK Velež!

Fudbalski klub Velež Mostar obavjestio je sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao...